Algemene voorwaarden

Algemene leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Vogels Autogas

Systemen C.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5692 CA Son

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven op 01-01-2007onder

nummer 17034331

1.1. Definities en Toepasselijkheid1.1. Onder “Wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere

(rechts)persoon, die met Vogels Autogas Systemen c.v., hierna te noemen “Vogels”,

een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve

deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en

erfgename(n).

1.2. Onder “Produkten” worden verstaan: zaken (met name autogassystemen,

onderdelen en toebehoren) en diensten (zoals advies, inbouw, onderhoud, inspectie

en reparatie).

1.3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vogels en op

alle gesloten en te sluiten overeenkomsten met Vogels tot het leveren van zaken

en/of – daarmee al dan niet samenhangend – tot het verrichten van werkzaamheden

en/of diensten, behoudens schriftelijk anders luidend beding.

1.4. Deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door Wederpartij gehanteerde

algemene voorwaarden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

Vogels.

1.5. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit met Vogels gesloten

overeenkomsten kunnen door Wederpartij niet dan met Vogels toestemming aan

derden worden overgedragen.

1.6. Deze voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van Vogels en zullen daarnaast

door haar op aanvraag aan de Wederpartij worden toegezonden.

2. Aanbiedingen

2.1. Alle door Vogels gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders

vermeld.

2.2. Toezending van de aanbieding en/of meegezonden documentatiemateriaal is,

behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt Vogels niet,

noch kunnen er door Wederpartij rechten of aanspraken aan ontleend worden.

3. Overeenkomst

3.1. Behoudens de hierna gestelde bepalingen komt een overeenkomst met Vogels

eerst tot stand nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft

bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is, dan wel met de

uitvoering een aanvang heeft genomen. In geval van opdrachtbevestiging van Vogels 

wordt geacht deze de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de

Wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk protesteert.

3.2. Wanneer Vogels tevoren aan de Wederpartij een aanbieding heeft gedaan, komt

de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de

Wederpartij.

3.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de opdracht

binden Vogels slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang niet door aanbieding of

opdrachtbevestiging een overeenkomst tot stand komt wordt de factuur geacht de

overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3

werkdagen na factuurdatum.

3.5. Vogels is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens

(verder) te presteren van Wederpartij zekerheid te verlangen, dat wederpartij aan

haar verplichtingen tot voldoening van het verschuldigde binnen de betalingstermijn

zal voldoen. Of de gestelde zekerheid

genoegzaam is staat ter uitsluitende beoordeling van Vogels. Indien niet – na

schriftelijke termijnstelling – door Vogels genoegzaam geachte zekerheid wordt

gesteld behoudt Vogels zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, in welk

geval het bepaalde in art. 7.1 van toepassing is.

3.6. Vogels is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht voor de juiste

uitvoering van de Vogels verstrekte opdracht, bij de uitvoering van de overeenkomst

anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan Wederpartij zullen worden

doorberekend.

3.7. Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt, is

Vogels niet verantwoordelijk voor het voldoen aan technische eisen, normen en/of

voorschriften die worden gesteld door wetten en bepaling in het land waar het

gebruik van deze zaken zal plaatshebben, noch aansprakelijk te stellen voor enige

vorm van schade, financieel of anderszins, die daaruit voortvloeien.

3.8. Alle eisen die door de Wederpartij aan te leveren Producten gesteld worden, met

name technische eisen, normen en/of voorschriften en welke afwijken van de

normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de

Wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk worden gemeld.

3.9. Wederpartij is gehouden Vogels tijdig alle informatie en bescheiden te

verschaffen, die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

4. Prijzen

4.1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

• - gebaseerd op levering af Vogels bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

• - exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; 

• - exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en

verzekering.

• - prijswijzingen voorbehouden.

4.2. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren of een tussentijdse

algemene prijsverhoging zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te

verhogen, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen ten

tijde van de orderbevestiging hierin moeten worden vermeld.

4.3. Verandering in de overeengekomen prijs ten gevolge van prijswijzigingen van

meer dan 10% geeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits

schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van onze desbetreffende mededeling.

Een ontbinding als voormeld geeft de Wederpartij geen recht op vergoeding van

enigerlei schade.

5. Levering

5.1. Vanaf het moment van sluiting van een koopovereenkomst zijn gekochte zaken

voor risico van de Wederpartij. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering

aan huis of bedrijf van de Wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en

voorzover dit door Vogels met de Wederpartij is overeengekomen en op de factuur of

anderszins wordt aangegeven.

5.2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering

gereed staat.

5.3. De Wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking daarvan onmiddellijk

bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren,

dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat het gekochte tot

haar beschikking staat.

5.4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking

welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Wederpartij op de afleveringsbon, de

factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en daarvan binnen 8

dagen Vogels schriftelijk in kennis te stellen, op gebreke waarvan de Wederpartij

geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames

dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

5.5. Vogels is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij

afzonderlijk kan factureren.

5.6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn vangt aan zodra alle

noodzakelijk, door of namens de Wederpartij vooraf te verstrekken informatie in

Vogels bezit is.

5.7. Kosten voortvloeiende uit opslag terzake van vertraagde zending, welke

vertraging de Wederpartij is toe te rekenen, komen vanaf de achtste dag na onze

mededeling aan Wederpartij dat de goederen ter verzending gereed staan voor

rekening van de Wederpartij.

5.8. Indien zaken zonder opgaaf van redenen niet binnen een termijn van 60 dagen

na gereedmelding door Wederpartij opgehaald worden, behoudt Vogels zich het

recht voor de overeenkomst te ontbinden, in welk geval Wederpartij schadeplichtig is

voor een bedrag ter hoogte van tenminste 25% van het factuurbedrag.

5.9. Verticaal transport is voor rekening en risico van de Wederpartij, ondanks

eventueel andersluidende vermelding op de vervoersdocumenten.

5.10. In geval van directe of indirecte doorlevering door Wederpartij aan derden

buiten Nederland is Vogels in geen enkel geval verantwoordelijk voor het voldoen

aan technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten en

bepaling in het land waar het gebruik van deze zaken zal plaatshebben, noch

aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade, financieel of anderszins, die

daaruit voortvloeien.

6. Betaling

6.1. Wederpartij zal de verkochte zaken zonder enige korting of verrekening contant

betalen, tenzij de factuur anders vermeldt of schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Wederpartij is in verzuim na verloop van de betalingstermijn zonder dat daartoe

een ingebrekestelling is vereist.

6.3. Bij verzuim van Wederpartij is Vogels gerechtigd haar verplichtingen met

onmiddellijke ingang op te schorten.

6.4. Onverminderd enig overig aan Vogels toekomend recht is de Wederpartij in

geval van verzuim rente verschuldigd van 2% per maand of een deel daarvan, te

rekenen vanaf de dag nadat de Wederpartij in verzuim is geraakt.

6.5. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, en advocaatkosten,

zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door Vogels worden gemaakt,

teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen zijn

ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15%

van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50 waarvan geen bewijs

behoeft te worden gevoerd. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment, dat de vordering

ter incasso uit handen is gegeven, ongeacht of de Wederpartij daarvan op de hoogte

is.

7. Annulering

7.1. Bij annulering door Wederpartij zijn alle door Vogels terzake van de opdracht

gemaakte kosten alsmede de gederfde winst direct opeisbaar, met een minimum van

10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door

Vogels ten gevolge van de annulering geleden schade.

8. Cessie

8.1. Vogels is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit de

overeenkomst met de Wederpartij, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden; 

Wederpartij is daartoe slechts gerechtigd na schriftelijk verkregen toestemming van

Vogels.

9. Niet-nakoming

9.1. Indien de Wederpartij jegens Vogels tekortschiet in de nakoming van één zijner

verbintenissen, dan wel, indien zij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of

aangifte van faillietverklaring doet; indien haar faillissement wordt aangevraagd of

indien haar bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt

overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien

een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien ingevolge de daartoe

strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale verzekeringen mededeling van

betalingsonmacht moet worden gedaan, geldt dit (ter Vogels’ keuze) als ontbindende

voorwaarde, ofwel als grond om de nakoming van Vogels’ zijde op te schorten,

oftewel om door middel van een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst te

ontbinden, onverminderd de Vogels verder toekomende rechten. In deze gevallen is

iedere vordering op Wederpartij direct en geheel opeisbaar, zonder dat Vogels tot

schadevergoeding of garantie gehouden is. In alle gevallen waarin Wederpartij er

overigens serieus rekening moet houden haar verplichtingen jegens Vogels niet te

kunnen nakomen, is zij verplicht Vogels daarvan op de hoogte te stellen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter

zake van vorderingen tot betaling van alle door Vogels aan Wederpartij krachtens

enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering

verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het

tekortschieten van Wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.

10.2. Vogels is bevoegd om in één van de gevallen zoals omschreven in artikel 10 de

geleverde zaken die overeenkomstig het vorige artikellid Vogels’ eigendom zijn

gebleven, op kosten van de Wederpartij terug te nemen. Een dergelijke terugname

geldt als een ontbinding van de met Wederpartij gesloten overeenkomst(en). Voor

zoveel nodig wordt Vogels beschouwd als door Wederpartij onherroepelijk

gemachtigd om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich

bevinden. Zaken, vermeld op onbetaalde facturen en aanwezig bij Wederpartij,

worden geacht op die facturen betrekking te hebben en dientengevolge onder het

eigendomsvoorbehoud te vallen.

10.3. Wederpartij is bevoegd indien voor zover noodzakelijk in het kader van zijn

normale bedrijfsuitoefening over de zaken, waarop het eigendomsrecht rust, te

beschikken. Maakt Wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is zij verplicht om

de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slechts

onder voorbehoud van Vogels’ eigendomsrechten te leveren. Zij is tevens verplicht

aan Vogels, op haar eerste verzoek, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen

die Wederpartij op betreffende derden heeft of zal krijgen. Voor het geval Wederpartij

zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Vogels om dit

pandrecht tot stand te brengen.

11. Controle en reclames

11.1. Een Wederpartij, die geen eindgebruiker is, wordt geacht binnen acht

werkdagen na ontvangst de zaken te hebben gecontroleerd. Eventuele reclames

dienen Vogels binnen acht werkdagen na ontdekking van mogelijke

onvolkomenheden door Wederpartij schriftelijk en gemotiveerd te hebben bereikt.

11.2. Reclames, die Vogels bereiken na acht werkdagen, zullen door Vogels

(behalve in uitzonderlijke, uitsluitend ter Vogels’ beoordeling vallende gevallen van

coulance) niet meer in behandeling worden genomen.

11.3. Geringe afwijkingen, welke binnen de naar goed handelsgebruik gangbare

toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames.

11.4. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van

Wederpartij niet op.

12. Garantie

12.1. Vogels staat ervoor in dat de door Vogels geleverde producten van deugdelijk

materiaal en goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken

voordoen in de door Vogels geleverde Producten als gevolg van fabricage en/of

materiaalfouten, dan zal Vogels, na onderzoek overeenkomstig artikel

12.3, deze gebreken, binnen de door haar aan te geven termijn, (doen) herstellen of

de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar (doen) stellen, de betrokken

Producten geheel of gedeeltelijk vervangen of maximaal de factuurwaarde van de

Producten vergoeden een en ander te haren uitsluitende keuze. Deze garantie geldt

gedurende één jaar na aflevering.

12.2. Voor gereviseerde of gerepareerde onderdelen geldt een garantietermijn van

drie maanden na revisie of reparatie.

12.3. Indien het geleverde Product een compleet autogassysteem behelst dan dient

dit te zijn ingebouwd door Vogels dan wel een door Vogels erkende dealer, volgens

de standaard inbouwvoorschriften, de wettelijke eisen en dient een kopie van de

garantiekaart binnen dertig (30) dagen na aflevering aan Vogels geretourneerd te

zijn, ter voorwaarde waarvan de in artikel 12.1 genoemde garantietermijn 2 jaar

bedraagt, behoudens schriftelijke afwijkingen.

12.4. De Wederpartij is verplicht om een in overleg met Vogels aangewezen

deskundige op verzoek van Vogels in de gelegenheid te stellen het gebrekkige

Product te onderzoeken, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De

uitspraak van de deskundige is voor beide partijen bindend. De kosten van

voormelde expertise zijn voor rekening van Vogels indien de Wederpartij terecht een

beroep op de garantie heeft gedaan, anders voor rekening van Wederpartij.

12.5. Aanspraken ingevolge deze garantie dienen aan Vogels binnen acht dagen

nadat een gebrek zich voordoet bij aangetekend schrijven te worden gemeld. Bij

gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak tegen Vogels. Rechtsvorderingen

ter zake, dienen binnen dertien maanden na tijdige reclame op straffe van verval

aanhangig te worden gemaakt.

12.6. Indien Vogels op verzoek van Wederpartij de Producten bij Wederpartij dient te

herstellen, is Vogels bevoegd de gemaakte kosten, waaronder mede begrepen

reiskosten, logies, voeding, aan wederpartij in rekening te brengen

12.7. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in, dan wel

geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

12.7.1. het niet in acht nemen van gebruiksaanwijzingen, bedieningsvoorschriften

e.d. dan wel door ander dan het voorziene normale gebruik;

12.7.2. normale slijtage;

12.7.3. wijziging van gegevens op de garantiekaart;

12.7.4. wijziging in gegevens op de van overheidswege vereiste stickers die door

Vogels zijn verstrekt;

12.7.5. montage/installatie, reparatie of afstelling door derden, althans een niet door

Vogels erkende dealer c.q. Wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Vogels;

12.7.6. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van

toegepaste materialen;

12.7.7. materialen die door Wederpartij aan Vogels ter bewerking of uitvoering van

een opdracht zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen;

12.7.8. in overleg met Wederpartij aangewende materialen en/of goederen; niet

zijnde Producten door Vogels geleverd;

12.7.9. door Vogels verstrekte adviezen, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen,

12.7.10. het verwerken door Wederpartij van Producten, tenzij Vogels een bepaalde

wijze van verwerken uitdrukkelijk schriftelijk in haar documentatie brochures e.d.,

vermeldt dan wel zulks zonder enig voorbehoud schriftelijk heeft toegestaan;

12.7.11. door invloeden van buitenaf, inbouwfouten;

12.7.12. verkeerde of inferieure brandstof;

12.7.13. aantoonbaar niet nakomen van het voorgehouden onderhoudsschema van

autofabrikant, importeur en/of Vogels.

12.8. Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige

verplichting, die voor hem uit de met Vogels gesloten overeenkomst of uit een

daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Vogels met betrekking tot de

Overeenkomst tot geen enkele garantie of schadevergoeding - hoe ook genaamd –

gehouden.

12.9. Elke aanspraak uit hoofde van dit artikel komt te vervallen, indien Wederpartij

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vogels overgaat of doet

overgaan tot reparatie, demontage of andere werkzaamheden betreffende de

Producten.

12.10. Indien Vogels ter voldoening aan garantieverplichting onderdelen of

Producten vervangt, worden de vervangen Producten of onderdelen haar eigendom.

Vogels is bevoegd de transportkosten van deze (onderdelen van de) Producten in

rekening te brengen, tenzij Vogels opdracht heeft gegeven voor het transport.

12.11. Tot enige andere verplichting, zoals schadevergoeding, onverminderd het

bepaalde in artikel 13, zal Vogels nimmer gehouden zijn.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Vogels is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en dergelijke die mochten

ontstaan als direct of indirect gevolg van:

13.1.1. Overmacht, zoals in deze voorwaarden omschreven;

13.1.2. Daden van of het nalaten door de Wederpartij, diens ondergeschikten, dan

wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

13.1.3. Het van toepassing zijn van een van de in artikel 12.6 genoemde

omstandigheden.

13.2. Vogels is slechts aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt, voor

schade aan Producten of eigendommen van of (letsel)schade bij Wederpartij en/of

derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van Vogels of zij, die door

Vogels te werk zijn gesteld, met als een maximum het door Vogels verzekerde

bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken

te bestaan, om welkereden dan ook, is de aansprakelijkheid van Vogels beperkt tot

de factuurwaarde, exclusief BTW.

13.3. Vogels is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken die optreden na de

installatie van LPG-apparatuur, welke het gevolg is/zijn van ontwerpen/of

materiaalkeuzen en van de autofabrikant.

13.4. Vogels is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Wederpartij of

derde, waaronder mede begrepen gevolg-, immateriële, bedrijfs- of milieuschade.

13.5. Wederpartij vrijwaart en stelt Vogels schadeloos voor alle aanspraken van

derden ter zake de leveringen van Producten.

14. Overmacht

14.1. Overmacht, te verstaan als elke omstandigheid buiten Vogels wil en toedoen, al

dan niet ten tijde van het aannemen van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge

waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Vogels kan worden verlangd, geeft

Vogels het recht onze verplichting op te schorten. Onder overmacht worden onder 

meer (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of

vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan

personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes,

belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, vorstverlet,

tekortkomingen van derden die Vogels ten behoeve van de uitvoering van de

overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door

maatregelingen van overheidswege.

14.2. Dezelfde omstandigheden betreffende onze leveranciers of door Vogels

ingeschakelde deskundigen vallen eveneens onder deze bepaling.

14.3. Indien zich aan onze zijde een overmachtsituatie voordoet, zullen wij de

Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en haar berichten of

nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.

14.4. Indien nakoming onmogelijk is, of weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar

niet alsnog binnen drie maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de

overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling

te doen, zonder dat de ene partij tegenover de ander aanspraak heeft op

schadevergoeding. Ter zake van het door Vogels reeds uitgevoerde gedeelte van de

overeenkomst blijft Wederpartij tot betaling gehouden.

14.5. Indien ten gevolge van overmacht zoals bovenomschreven de hoeveelheid

beschikbaar product te eniger tijd ontoereikend is ter dekking van onze eigen

behoefte c.q. die van onze kopers, zijn wij gerechtigd gedurende het voortduren van

de overmachtsituatie deze relaties te beleveren naar rato van de bij Vogels

aanwezige voorraad, zonder de verplichting te hebben tot suppletie van het

ontbrekende.

15. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, geschillen, bevoegde rechter

15.1. De plaats waar de Wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Vogels moet

voldoen is Vogels’ vestigingsplaats.

15.2. Op alle overeenkomsten van Vogels is Nederlands recht van toepassing.

15.3. Bij geschillen omtrent de schadeoorzaak en/of een defect aan het

autogassysteem zal door partijen in onderling overleg een deskundige worden

aangewezen teneinde omtrent het gerezen probleem bindend te adviseren. Alvorens

over te gaan tot benoeming dient instemming te worden verkregen van onze

assuradeuren ter zake van de persoon van de bindend adviseur. Indien partijen in

onderling overleg niet kunnen komen tot het benoemen van een bindend adviseur zal

deze benoeming geschieden door de meest gerede partij door de kantonrechter te

Eindhoven.

15.4. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in bovenvermeld

artikel op te lossen, zal het geschil worden voorgelegd, naar de keuze van Vogels,

aan de bevoegde rechter van Vogels’ vestigingsplaats, dan wel die van de

opdrachtgever. In geval van door de opdrachtgever aanhangig te maken geschillen is

de bevoegde rechter die van de vestigingsplaats van Vogels. Deze bepaling laat 

onverlet de bevoegdheid tot het instellen door de Wederpartij om een eis in

reconventie voor het gerecht, waar de zaak aanhanging is.